image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Công tác vận động xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Minh Tân, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 113
Công tác vận động xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Minh Tân, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng

Công tác vận động xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã Minh Tân, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng

 Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu với tiêu chí “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Trong thời gian qua, nhân dân xã Minh Tân, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng đã rất tích cực tham gia hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công lao động mở đường giao thông để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhằm phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân trong tiến trình xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới kiểu mẫu: công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, ý thức cho người dân trong việc nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cũng như mọi nhiệm vụ của địa phương. Trong đó người dân là chủ thể, tích cực tham gia hiến đất, mở đường phục vụ tiến trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã. Đã được CLB văn nghệ thôn 3, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng cụ thể hóa công tác tuyên truyền với Tiểu phẩm: “Lệnh ông không bằng cồng bà”

              

Tiểu phẩm đã nói lên công tác tuyên truyền, vận động, được xác định là “cuộc cách mạng lớn”, người dân giữ vai trò chủ thể và là đối tượng thu hưởng chính của công cuộc xây dựng Nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu. nhân dân cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đồng thuận với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thành phố và địa phương, tích cực tham gia hiến đất, chủ động tháo dỡ, di dời các công trình, vật kiến trúc trên đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng góp phần bảo đảm tiến độ thi công các công trình”.

Sau đây là Tiểu phẩm : “Lệnh ông không bằng cồng bà” Câu lạc bộ văn nghệ thôn 3, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.   

 

 

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới